LEARNERS WHO RECEIVED OUR INFO LETTERS WITH THEIR NOVEMBER REPORTS MAY APPLY LATEST FRIDAY 13 JANUARY 2017

GIVE YOUR CHILD A VALUABLE ADVANTAGE AT UNIVERSITY         

We offer the advanced mathematics programme, AdMaths, to 3375 Grade 4-5 and Grade 9-12 learners in South Africa. A learner qualifies to participate in the programme if he/she regularly achieves 80%+ in Mathematics in exam terms. We offer the course through classroom teaching at more than 50 schools in the country, which are called centres. Learners who reside too far from centres can do the course correspondence. Downloadable audio-visual lesson recordings and interactive webinars are available to assist them.

GEE U KIND ‘N WAARDEVOLLE VOORSPRONG OP UNIVERSITEIT      

Ons bied die gevorderde wiskunde program, AdMaths, aan 3375 Graad 4-5 en Graad 9-12 leerders in Suid-Afrika. ‘n Leerder kwalifiseer om deel te neem aan die program as hy/sy gereeld 80%+ behaal vir Wiskunde in eksamenkwartale. Ons bied die kursus aan deur middel van klaskameronderrig by meer as 50 skole in die land, wat sentrums genoem word. Leerders wat te ver van sentrums woonagtig is, kan die kursus per korrespondensie doen. Aflaaibare oudio-visuele lesopnames en interaktiewe webseminare help hiermee.

WHAT IS ADMATHS?

AdMaths is an extra subject and not an extra class in school maths. The aim of the subject is to stimulate and enrich a learner, who is already an achiever in Mathematics, in addition to the school syllabus. Formal examinations are written and a learner is promoted to the following grade.

WAT IS ADMATHS?        
 

AdMaths is ‘n ekstra vak en nie ‘n ekstra klas in skoolwiskunde nie. Die oogpunt van die vak is om ‘n leerder, wat reeds sterk is in Wiskunde, addisioneel tot die skoolsillabus te stimuleer en te verryk. Formele eksamens word geskryf en ‘n leerder word bevorder na ‘n volgende graad. 

WHY IS ADMATHS NECESSARY?

Many students testify that school mathematics has not sufficiently prepared them for first year maths at university. Although they obtained 80% at school, they struggled to adjust at university, especially in the first six months. Enrichment in addition to the curriculum is highly recommended for fields like Engineering, B.Sc., B.Comm. and  Actuarial Science. 

HOEKOM IS ADMATHS NODIG?

Baie studente getuig dat skoolwiskunde hulle nie voldoende voorberei het vir eerstejaarswiskunde op universiteit nie. Alhoewel hulle 80% gekry het op skool, sukkel hulle om aan te pas op universiteit, veral in die eerste ses maande. Verryking addisioneel tot die kurrikulum is hoogs aanbevole vir rigtings soos Ingenieurswese, B.Sc., B.Comm. en Aktuariële Wetenskap. 


 

Do you want more details about AdMaths?